ชื่อ - นามสกุล :ร้อยโทปราโมทย์ ปัญเศษ
ตำแหน่ง :ประธานชุมชนกรมทหารราบที่ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประธานกรรมการชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : 11