ชื่อ - นามสกุล :นายสถิตย์ ราชกรม
ตำแหน่ง :ประธานชุมชนดงพัฒนา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประธานกรรมการชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : 9