ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา องอาจ
ตำแหน่ง :ประธานชุมชนหน้าค่าย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประธานกรรมการชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : 9