ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ชาย ยาทองไชย
ตำแหน่ง :ประธานชุมชนหนองสนม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประธานกรรมการชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : 8