ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุขสบาย ไชยวังราช
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : 2