ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทรียากร คะอังกุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :